کتاب های مرجع مورد نیاز مترجمانفارسی به فارسی
نام فرهنگنام نویسندهانتشارات1- لغت نامه دهخدا + امثال و حکم علامه دهخدا لغت نامه 2- فرهنگ فارسی امروز غلامحسین افشار و همکاران فرهنگ معاصر ویرایش جدید 3- کتاب کوچه( ۱۲ جلد تاکنو ن) احمد شاملو انتشارات مازیار 4- فرهنگ فارسی عامیانه ۲ جلد ابوالحسن نجفی انتشارات نیلوفر ۱۳۷۸ 5- فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد فارسی فرج الله خداپرستی دانشنامه فارس ۱۳۷۶ 6- فرهنگ بزرگ سخن ۱، ۲ و ۸ جلدی حسن انوری و همکاران انتشارات سخن ۱۳۸۱

فارسی به انگلیسی (عمومی )
نام فرهنگنام نویسندهانتشارات1- فرهنگ فشرده فارسی به انگلیسی دکتر عباس و دکتر منوچهر آریانپور امیر کبیر ۱۳۵۵ 2- فرهنگ حییم ویراست جدید سلیمان حییم فرهنگ معاصر 3- فرهنگ پیشرو آریانپور ۱/۴ جلدی دکتر منوچهر آریانپور کاشانی ۱۳۸۲ 4- فرهنگ کیمیا کریم امامی فرهنگ معاصر ۱۳۸۵

انگلیسی به فارسی (عمومی )
نام فرهنگنام نویسندهانتشارات1- فرهنگ ۶ جلدی پیشرو آریانپور دکتر منوچهر آریان پور کاشانی ۱۳۷۶ 2- فرهنگ هزاره ۱/۲جلدی دکترعلی محمد حق شناس فرهنگ معاصر ۱۳۸۰ 3- فرهنگ معاصر (یک جلدی ) / فرهنگ پویا (دوجلد ی) دکتر محمد رضا باطنی و دستیاران فرهنگ معاصر ویراست سوم ۱۳۸۵ 4- فرهنگ انگلیسی - انگلیسی - فارسی محمد رضا جعفری نشر نو – فاخته ۱۳۷۶

دو زبانه تخصصی مترجمان
نام فرهنگنام نویسندهانتشارات1- واژه نامه ویراستاران محمد رضا محمدی فر وزارت فرهنگ و ارشاد ۱۳۷۷ 2- فرهنگ مترجم غلامحسین صدری افشار و همکاران انتشارات نیلوفر ۱۳۷۳

شیوه نامه ها و راهنماهای نگارش
نام فرهنگنام نویسندهانتشارات1- راهنمای آماده ساختن کتاب میرشمس الدین ادیب سلطانی ویراست سوم انتشارات علمی و فرهنگی ۱۳۸۱ 2- غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی نشر دانشگاهی ویراست دهم ۱۳۸۱ 3- شیوه نامه ویرایش( ۷ جلد ) محمد رضا محمدی فر وزارت فرهنگ و ارشاد ۱۳۸۱ 4- شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی ماندانا صدیق بهزادی نشر دانشگاهی / فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۸۱ 5- دستور خط فارسی   فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۸۱ 6- تبیین و تدوین قواعد املای فارسی رحیم رضا زاده ملک گلاب ۱۳۸۰ 7- واژه های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی : واژه های عمومی - ۱ گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۶ ویرایش دوم ۱۳۷۸ 8- واژه های مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی : واژه های عمومی - ۲ گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۷ 9- فرهنگ و اژ ه های مصوب فرهنگستان دفتر های اول تا چهارم گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ 10- شیوه های لغت سازی و اصطلاح یابی در رشته های علمی ( همراه با نقد کامل لغات ساخته شده در فرهنگستان زبان و ادب فارسی) امید مجد نشر امید مجد ۱۳۸۴ 11- شیوه نامه ایران : راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی سیروس علیدوستی، فخرالسادات محمدی، حمید کشاورز و محمد ابویی اردکان وزارت فرهنگ، آموزش عالی و فناوری+ پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران 12- فرهنگ درست نویسی سخن یوسف عالی عباس آباد انتشارات سخن ۱۳۸۵

فرهنگ های تخصصی / واژه نامه ها
1- فرهنگ غرغریون   جاناتان گرین، ترجمه محمد علی مختاری اردکانی نشر و یستار ۱۳۸۰ 2- لغات و اصطلاحات سیاسی انگلیسی به فارسی دکتر نوروزی خیابانی ویراست دوم نشر نی ۱۳۸۴ 3- اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی (۲ جلد ) فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی به سرپرستی بهاء الدین خرمشاهی آستان قدس ۱۳۷۲ 4- واژه نامه نسخه شناسی و کتاب پردازی   حسن هاشمی میناباد نشر فهرستگان ۱۳۷۹ 5- فرهنگ اقتصادی   دکتر منوچهر فرهنگ چاپ هشتم نشر پیکان ۱۳۷۹ 6- فرهنگ مصور نمادهای سنتی   کوپر جین، ترجمه ملیحه کرباسیان انتشارات فرشاد ۱۳۷۹ 7- واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته انگلیسی به فارسی به انگلیسی دکتر محمد نقی براهنی و دیگران فرهنگ معاصر ۱۳۷۸ 8- فرهنگ حقوقی فارسی به انگلیسی مسعود الظفر صمیمی کیا، فروز آذر فرهندی زاده دشتستان ۱۳۷۷ 9- فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی بهمن کشاورز چاپ ششم، امیرکبیر ۱۳۷۶ 10- فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی   دکتر محمد جعفر یاحقی مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ۱۳۶۹ 11- فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی آکسفورد ترجمه دکتر پرویز بیرجندی و دیگران چاپ سوم، قومس ۱۳۷۶ 12- فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی محمد تقی فرامرزی چاپ سوم، یاسمن ۱۳۷۵ 13- فرهنگ اصطلاحات انگلیسی امریکایی انگلیسی به فار سی شاپور اردشیرجی انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۵ 14- فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی به انگلیسی دکتر سید علی اکبر میر حسینی خانه زبان ۱۳۷۴ 15- فرهنگ جامع اصطلاحات انگلیسی به فارسی دکتر سید علی اکبر میر حسینی / آتوسا طوسی نشر آتیه ۱۳۷۹ 16- فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی علیرضا رمضانی / امیر کاردان پور تهرانی وزارت فرهنگ و ارشاد ۱۳۷۸ 17- فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی سیف غفاری انتشارات پیکان ۱۳۷۶ 18- فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات کاربردی انگلیسی به فارسی دکتر اسد الله نوروزی انتشارات حق شناس ۱۳۷۷ 19- فر هنگ اصطلاحات آمریکایی انگلیسی به فارسی دکتر پیمان متین مبتکران ۱۳۷۷ 20- فرهنگ علوم سیاسی ومطبوعاتی فارسی به انگلیسی محمد حسین نورالهی رهنما ۱۳۷۷ 21- واژه نامه زبانشناسی   همادخت همایون پژوهشگاه ۱۳۷۱ 22- واژه های زبانزد پزشکی   دکتر مسلم بهادری تیمور ز اده ۱۳۷۴ 23- واژگان علوم انسانی انگلیسی به فارسی امان الله صفوی نشر کلمه ۱۳۷۵ 24- فرهنگ علوم انسانی انگلیسی به فارسی داریوش آشوری ویراست دوم، نشر مرکز ۱۳۸۴ 25- فرهنگ نگاره ای نهادها در هنر شرق و غرب جیمز هال ترجمه رقیه بهزادی فرهنگ معاصر ۱۳۸۰ 26- فرهنگ کامل نامه نگاری و بازرگانی   احمد حسین مدیری چاپ هفتم، امیر کبیر ۱۳۸۰ 27- فرهنگ اصطلاحات فنی   صدری افشار و دیگران انتشارات نیلوفر 28- فرهنگ اصطلاحات فنی و مهندسی   دکتر فلاحی مقیمی دانشگاه علم و صنعت ایران 29- فرهنگ فنی   Mc Graw Hill   30- فرهنگ پزشکی دورلند     چاپ یاد واره 31- فرهنگ پزشکی دورلند     چاپ طوطیا 32- فرهنگ جامع علوم و صنایع شیلاتی انگلیسی به فارسی مهندس کاظمی، مجلسی، بهمنی بنفام ۱۳۸۰ 33- فرهنگ لغات زبان مخفی   دکتر مهدی سمایی نشر مرکز ۱۳۸۲ 34- فرهنگ تلفظ نام های خاص تاریخی جغرافیایی   فریبر ز مجیدی فرهنگ معاصر ۱۳۸۱ 35- فرهنگ اصطلاحات بازرگانی و اداری انگلیسی - فارسی احمد ناهیدی مژده زمستان ۱۳۷۴ 36- فرهنگ بازرگانی انگلیسی - فارسی محمد راسترو چاپ دوم، امیرکبیر ۱۳۸۰ 37- فرهنگ معارف فارسی - انگلیسی فرج الله خداپرستی فرهنگ معاصر ۱۳۸۵ 38- فرهنگ فارسی اعلام   غلامحسین صدری افشار و همکاران فرهنگ معاصر ۱۳۸۳ 39- فرهنگ اعلام کتاب مقدس   امیر جلال الدین اعلم نشر دانشگاهی ۱۳۶۷ 40- فرهنگنامه موضوعی توصیفی علوم انسانی جلد اول: گفتمان شناسی، جامعه /روان دکتر رضا نیلی پور، دکتر لطف الله یارمحمدی فرهنگستان علوم و فرزانه مهر ۱۳۸۱ 41- فرهنگ ضرب المثل آکسفورد انگلیسی -فارسی جان سیمسون، ترجمه بهمن گرجیان و شیوا مولونیا انتشارات خالدین ۱۳۷۸ 42- فرهنگ املایی خط فارسی   دکتر علی اشرف صادقی و زهرا زندی مقدم فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۸۵

فصلنامه های تخصصی

1- مترجم - از ۱۳۷۰ سردبیر : دکتر علی خزاعی فر - مشهد 2- مطالعات ترجمه - از بهار ۸۲ مدیر مسئول : دکتر حسین ملانظر - تهران 3- فصلنامه زنده رود - شماره ۲۷ تابستان ۸۲ ویژه ترجمه مدیر مسئول : حسام الدین نبوی نژاد - اصفهان 4- فصلنامه ترجمه - جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه ( تعطیل شده) 5- ماهنامه کارنامه - شماره ۴۴ ویژه ترجمه ادبی مرداد ۱۳۸۳ مدیر مسئول : نگار اسکندرفر - تهران 6- فصلنامه پل فیروزه - شماره ۱۵ بهار ۱۳۸۴ ویژه ترجمه 7- بخارا - شماره ۴۲ خرداد - تیر ۱۳۸۴ ویژه درگذشت کریم امامی 8- بخارا - شماره ۵۰ فروردین - اردیبهشت ۱۳۸۵ ویژه بزرگداشت رضا سیدحسینی 9- نگاه نو - شماره ۶۹ اردیبهشت ۸۵ ویژه نجف دریابندری 10- درباره ترجمه - به همت دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحدعلوم و تحقیقات از ۱۳۸۴ 11- نامه فرهنگستان – از بهار ۱۳۷۴ 12- نشریه دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران 13- فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه آزاد اسلامی اراک 14- مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین ( ع ) – شماره های ویژه ادبیات و زبان های خارجی 15- خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی 16- جشن کتا ب( انتشارات کاروان ) – از ۱۳۸۲ تا شماره ۲۰ سال ۱۳۸۵ + دوره جدید شماره ۱ بهار ۱۳۸۶ 17- نشریه ادبی بایا - دوره پنجم شماره ۴۲ تابستان ۱۳۸۵ بخش ویژه : آن سوی متن - ترجمه 18- پیام مترجمان رسمی - از دی ماه ۸۵ - مدیر مسئول : امیر صادقی بابلان

انگلیسی به انگلیسی تخصصی / نیمه عمومی

1- Dictionary of Allusions, Marriam – Webster 1999 2- Longman Dictionary of Contemporary English, Longman 1998 3- Short Dictionary of Catch Phrases, Rosalind Fergusson, Routledge 1994 4- Random House Dicionary of Americas Popular Proverbs & Sayings, 2000 5- Slang by Paul Dickson, Simon & Schuster Inc. 1998 6- Dictionary of Allusions, Abbas Ali Reza, Tabriz University 1995 7- Oxford Concise Dicionary of Politics, Iain Mclean 1996 8-NTCs Dic of Acranyms & Abbreviations, 1993 9- Oxford Collocations Dictionary for Students of English, 2002 10- Barron's Dictionary of American Idioms, 1995 11- Oxford Concise Dictionary of Politics, 1996 12- A Dictionary of English Affixes & Combining Forms, Mohamad Badie, 2006 Koshamehr


فرهنگ های زبان و تمدن

1- Longman Dictionary of English Language & Culture, 1998 (2nd Edition) 2- An A to Z of British Life Adrian Room Oxford, 1996 ( original ) 3- The Oxford Dictionary of New Words, 1991 4- فرهنگ نو واژه های آکسفورد - مترجم : عباس امام ، انتشارات خالدین ۱۳۷۸ 5- Oxford Guide to British & American Culture, 2005 ( original )


فرهنگ های اصطلاحات زبانی
1- Longman American Idioms Dictionary, 1999 2- NTC s American Idioms Dictionary, 1991 3- NTC s Dictionary of American Slangs & Colloquial Expressions, 1991 4- Oxford Dictionary of Idiomatic English, 1983 5- Cambridge International Dictionary of Idioms, 1998 6- Random House Dictionary of American s Popular Proverbs & Sayings, 2000


فرهنگ های فعل های گروهی
1- NTC s Dictionary of Phrasal Verbs & other Idiomatic Verbal Phrases, 1993 2- Oxford Dictionary of Phrasal Verbs, 1993 3- LongmanDictionary of Phrasal Verbs, 1998 4- Longman Phrasal Verbs Dictionary, 2000


منبع: گاهنامه درباره ترجمه
حسن حیدری تبریزی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان ( گروه مترجمی زبان انگلیسی)
/ 2 نظر / 42 بازدید
Parsboy

مرسی خیلی مفید هستن .

gu

فرهنگ های باطنی هم معرفی کنید. اصطلاحاتش و همایندش و فارسی به انگلیسی اصطلاحات رایج فارسی