نویسنده : فرزاد سلیمی فر Farzad Salimifar - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٦
 

ترجمه ی انگلیسی فرم حضانت و سرپرستی که طی درس ترجمه اسناد 2 به عنوان تکلیف انجام داده شده 

مترجمان:

سلیمی فر- جهان‌گشا – بیت‌لفته – بایروند – داوری - طاهری

ویراستار نهایی:

سلیمی فر

 

منبع متن اصلی فارسی

 

 


متن انگلیسی:

 

Attorney Custody and tutelage

The agent-ship case: The tutelage, custody and sustenance of Mr. /Miss... child of... ,The mentioned Client (holding  national ID… born on…. issued in….), covering from the Routine Affairs, sustenance, sleeping and repose, Education in Elementary, middle school, high school, conservatory, institutions, training college, faculties and Universities courses Both in the country and abroad, Whether daily or nocturnal and, or hostelry, handing Academic pledges, Getting report cards ,theses and Permissions, contentment of apprenticeship and performance of punishment, Encouragement  and Persuasion, giving the permission to participate in clubs, And social and sporting clubs, according to expedient and interest of the ward, participating in seminars and conferences, picnics, and national and international competitions, approval to leave the country, receiving passport and its respective renewals, and consistently, no necessitations, regarding the presence of the client in any official notary bureaus, for the approval of signature under all applications regarding passport, seeking permission and contentment of the client(father of the ward), concern the attorney. Raising lawsuits and preferring plaints against ordinary or legal bodies for any requests and extent, according to the current and abroad laws and provisions as to a case based on purviews concerned in the articles No. 35 and 36 of civil and justiceship statute and the case similar to ward, in abroad preferred lawsuits, defending the ward in possible lawsuits raised by others and allowing to be in media and television except those concerning political issues and the ones that are inconsistent with Islamic laws, And necessary studies for the completion of the Shi'a duodenal religious degrees in the conventional and acquiring  necessary permits and obtaining a certificate or national id card and their replica and taking a spouse as it was necessary, and approving  a permanent marriage and permission on the marriage on behalf of the client with any dowry and dower and in case of stipulation in solemnization  and every situation that the lawyer prefers in a way that the presence, signature and authorization of the client wouldn’t be necessary, and the attorney holds a full right to do the respective jobs concerning the client; Receiving or handing papers and documents like original or copy ones concerning agent-ship, and filling out any forms of questionnaire and participating in an official notary bureau to make any type of pledges, confession and satisfaction and also signature verification; in addition the above said client clearly stated that a separate binding contract was concluded orally between the client and the attorney, and therefore, by separate binding contract, the client relinquished the right to dismiss the attorney or the right to choose the trustee, attorney, supervisor or choosing another attorney(s) and the right to commit any act inconsistent with the powers of attorney. And the mentioned attorney holds the right to hand the right to substitution partially or totally, and performing al the affair concerning Mr. / Mrs. … including mentioned terms or left unpredicted in these document that are required for the commitment to the agent-ship (tutelage and custody), are, permanently and without any restrictions and exceptions, in the hand of attorney, in a way that no further presence, permission and signature of the client would be necessary.

The purview of action: The mentioned attorney enjoys the right to perform actions concerning agent-ship and the respective duties, and accordingly, all the signatures and committed actions are valid, in the case that the issue concerns the client, and therefore, there is no necessitation of seeking any authorization and presence of the client concerns the attorney. The content of these document can affect the agent-ship itself. 

 

 

متن فارسی:

 

 

وکالت حضانت و سرپرستی

مورد وکالت: سرپرستی ، حضانت و نگهداری آقای/خانم ............... فرزند ......................... موکل فوق (به شماره ملی اختصاصی --- متولد --- صادره ----) اعم از امور روزمره،معاش،خواب و استراحت،ورزش،تحصیل در دوره های ابتدائی،راهنمائی،دبیرستان،هنرستان،آموزشگاهها و دانشسرا ها،کالج ها،دانشکده ها و دانشگا هها چه در داخل کشور و چه در خارج کشور،اعم از روزانه یا شبانه و یا شبانه روزی،سپردن تعهدات تحصیلی،اخذ کارنامه ها و پایان نامه ها و مجوزات،رضایت در کارآموزی و انجام تنبیه و تنبه،تشویق و ترغیب،اجازه مشارکت در کلوپ ها و باشگاه ها ی اجتماعی و ورزشی وفق غبطه و مصلحت مولی علیه ، شرکت در سمینارها،کنفرانس ها،گردش های دسته جمعی،مسابقات ملی و بین المللی ، موافقت در خروج از کشور و اخذ گذرنامه و پاسپورت و تمدیدهای مربوطه و در این راستا حضور در هر یک از دفاتر اسناد رسمی و تصدیق امضای ذیل هر گونه فرم گذرنامه به نحوی که هیچ گونه نیازی در این خصوص به اذن و اجازه و رضایت موکل (پدر مولی علیه یاد شده) نباشد ،طرح دعوی و اقامه شکوائیه علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی با هر خواسته و میزان وفق قوانین داخلی و یا خارجی بر حسب مورد با داشتن اختیارات مندرج در مادتین سی و پنج و سی و شش قانون آئین دادرسی مدنی و مشابه مولی علیه در مورد دعاوی در خارج از کشور و دفاع از مولی علیه در دعاوی مطروحه احتمالی دیگران،اجازه حضور در رسانه های گروهی،صدا و سیما غیر از مسائل سیاسی و رهنمون شدن در جهات مراعات موازین اسلامی و مطالعات لازم در خصوص تکمیل مدارج مذهبی شیعه اثنی عشری در حد متعارف و تحصیل مجوزهای لازم و اخذ شناسنامه یا کارت ملی و المثنی آن ها و عنداللزوم انتخاب همسر و موافقت در ازدواج دائم و اذن در ازدواج به وکالت از طرف موکل با هر مهریه و صداق و به هر شرط ضمن العقد و با هر شرایطی که وکیل صلاح بداند به نحوی که در هیچ یک از مراحل ازدواج نیز نیازی به اذن و اجازه و حضور و امضای موکل نخواهد بود و وکیل در این خصوص از اختیار تام و مطلق برخوردار خواهد بود ، دریافت یا تسلیم اوراق و اسناد و مدارک اعم از اصل یا رونوشت و کپی در خصوص انجام مورد وکالت و پر کردن هر نوع فرم و پرسشنامه و حضور در هر یک از دفاتر اسناد رسمی و دادن هر نوع تعهد و اقرار و رضایت و نیز تصدیق امضاء. ضمناً  موکل فوق الذکر صراحتاً اظهار و اقرار نمود بر این که فی مابین او با وکیل عقد خارج لازمی به طور شفاهی منعقد گردید و لذا ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل یا حق ضم امین و یا ضم وکیل یا ناظر یا انتخاب وکیل یا وکلای دیگر و حق هر گونه اقدام و اجراء و انجام هر عمل منافی با این وکالت نامه را  از خود سلب و ساقط نمود. و وکیل مرقوم حق توکیل به غیر را کلاو جزئاً خواهد داشت و نیز انجام کلیه امورات مربوطه به آقای/خانم ---- اعم از موارد مذکوره یا پیش بینی نشده در این سند که جهت انجام مورد وکالت (سرپرستی و حضانت) لازم بوده باشد من البدو الی الختم بدون استثناء و محدودیت داخل در حدود اختیارات وکیل خواهد بود به نحوی در هیچ یک از مراحل فوق نیازی به اذن و اجازه یا حضور و امضای مجدد و ثانوی موکل نباشد.


حـدود اختیارات: وکیل مرقوم درانجام دادن مورد وکالت و متفرعات آن تام الاختیار بوده و تمام امضاها و اقدامات وکیل در این موارد بجای موکل نافذ و معتبر بوده و نیاز به حضور یا کسب اذن مجدد از موکل ندارد.مفاد این سندصرفاً درنفس وکالت موثر است.